Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Cơ cấu tổ chức của UBND huyện gồm: Chủ tịch, 02 Phó chủ tịch và 12 phòng chuyên môn trực thuộc.

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÁC ÁI

Dự báo thời tiết

Về đầu trang