Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

THÔNG BÁO(18/10/2021 8:44:00 SA) 3751

thông báo về việc kết thúc công khai lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2020 của huyện Bác ái, tỉnh Ninh Thuận

Ngày 30/8/2021, Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái ban hành Thông báo số 329/TB-UBND về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện.

Ngày 27/9/2021 Hội đồng định giá tài sản nhà nước ban hành Thông báo số 42/TB-HĐĐG về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

Ngày 08/9/2021 Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND, về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

Ngày 07/9/2021 Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái ban hành Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 củ huyện

Ngày 30/8/2021 UBND huyện Bác Ái ban hành thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện.

Ngày 24/8/2021 Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện

Ngày 23/8/2021 Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái ban hành Quyết định số 1192/QĐ-UBND, ngày 23/8/2021 về việc kết thúc công khai lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2020 của huyện Bác Ái.

Ngày 20/8/2021 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 1784/UBND-TH, Về việc triển khai thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bác Ái

Dự báo thời tiết

Về đầu trang