Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2021

Báo cáo Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2020

Quyết định về việc công bố công khai ngân sách năm 2021 của huyện Bác Ái

CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC GIAO VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020 (Theo Quyết định số 1956/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 của UBND huyện)

CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC GIAO VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2021

Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Hội đồng nhân dân huyện

Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020

Công khai về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020

Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2020

Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Hội đồng nhân dân huyện

Dự báo thời tiết

Về đầu trang