Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH (17/09/2020 8:37:00 SA) 3237

công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2020

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH (17/09/2020 8:37:00 SA) 3238

công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2020

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ (14/08/2020 9:10:00 SA) 3222

Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020

Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái

Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020 thực hiện theo Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện.

Quyết định công bố công khai ngân sách năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I và II năm 2020

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện

Dự báo thời tiết

Về đầu trang