Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Ngày 31/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2296/KH-UBND; theo đó, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo chấn chỉnh và giao trách nhiệm cho các phòng, ban, ngành, UBND các xã

Ngày 30/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2196/KH-UBND về việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong năm 2018;

Ngày 28/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2151/KH-UBND về việc tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2018.

Ngày 23/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2097/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 21/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng...

Ngày 18/5/2018, UBND huyện tiếp nhận Công văn số 1066/SLĐTBXH-BTXH ngày của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc xử lý kinh phí thuộc dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo đặc thù vùng khô hạn từ Chương trình MTQGGN do...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy Bác Ái tại Công văn số 588-CV/HU ngày 07/5/2018 về việc tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 135/TB-VPUB ngày 19/4/2018 về về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Hậu tại cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng tại các dự...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 159/TB-VPUB ngày 09/5/2018 về Kết luận tại buổi làm việc và kiểm tra thực tế về công tác ứng phó hạn trên địa bàn huyện Bác Ái và Ninh Hải.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 147/TB-VPUB ngày 03/5/2018 về kết luận tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó hạn hán trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Ngày 13/4/2018, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 127/TB-VPUB ngày 13/4/2018 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại buổi thăm và làm việc với xã Phước Thành.

Dự báo thời tiết

Về đầu trang