Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2058/QĐ-UBND

về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của UBND huyện Bác Ái

29/12/2018
474a

Phòng Tài chính - Kế hoạch công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 trình HĐND huyện 

12/03/2018
472/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

28/12/2017
1355

thực hiện Quyết định 89 của UBND tỉnh về tuyển dụng cán bộ công chức

24/10/2017
375/TB-UBND

thông báo kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2017

09/10/2017
357/TB-HĐXT

Kế hoạch tổ chức phỏng vấn công chức cấp xã năm 2017

21/09/2017
99/kH-UBND

nâng cao chỉ số quản trị hành chính công (PAPI)

14/06/2017
79/TB-UBND

điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2017

17/03/2017
63/TB-UBND

thông báo tuyển dụng công chức cấp xã

07/03/2017
206/QĐ-UBND

thành lập tổ công tác theo dõi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của UBND huyện

28/02/2017
71a/QĐ-UBND

Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách 2017

20/01/2017
1656/UBND-VX

chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ

27/12/2016
2160/QĐ-UBND

Kế hoạch cải cách hành chính của UBND Bác Ái năm 2017

14/11/2016
2105/QĐ-UBND

Kế hoạch cải cách hành chính UBND Bác Ái giai đoạn 2016-2020

08/11/2016
121/TB-BCĐ

Thông báo Kết luận của đồng chí Cấn Thị Hà tại phiện họp về cái cách hành chính UBND huyện năm 2016

03/11/2016
152/KH-UBND

Kế hoạch nâng cao chỉ số (PCI) trên địa bàn huyện Bác Ái

28/10/2016
du thao

dự thảo kế hoạch CCHC 

12/10/2016
06/2016/QĐ-UBND

ban hânhf quy chế làm việc của UBND huyện Bác Ái năm 2016-2021

24/08/2016
1619a/QĐ-UBND

phân công nhiệm vụ thành viên UBND huyện

24/08/2016
34/2016/NQ-HĐND

phê duyệt danh mục công trình chuẩn bị đầu tư trên địa bàn huyện Bác Ái năm 2017

29/07/2016
35/2016/NQ-HĐND

về chương trình giám sát năm 2017

29/07/2016
36/2016/NQ-HĐND

về quyết toán, thu chi ngân sách

29/07/2016
99/TB-UBND

Thông báo Chào cờ Sáng Thứ 2 ngày 04/7/2016

30/06/2016
51/NQ-UBBC

Nghị Quyết công bố kết quả những người trúng cử Đại biểu HĐND huyện Bác Ái nhiệm kỳ 2016-2021

31/05/2016
50/NQ-UBBC

về việc công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bác Ái nhiệm kỳ 2016-2021

30/05/2016
61/TB-VPUB

thông báo của Chủ tịch tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chóng tham nhũng

16/03/2016
01/KH-UBBC

các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của huyện Bác Ái

15/02/2016
269/QĐ-UBND

Thành lập Ủy ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bác Ái nhiệm kỳ 2016-2021

27/01/2016
3101/SKHĐT-TĐGS

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2015

24/12/2015
09/2015/NQ-HĐND

Nghị Quyết HĐND huyện 2015, kỳ hợp thứ 12

23/12/2015
83/2015/QĐ-UBND

Ban hành chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

25/11/2015
1505/QĐ-UBND

về việc ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 của UBND huỵen Bác Ái

30/09/2015
77/KH-UBND

triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn

18/08/2015
956/UBND-VX

Tiếp tục đẩy mạnh chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức

13/08/2015
56/UBND-BCĐ

đề xuất khen thưởng công tác CCHC giai đoàn 2011 - 2015

16/06/2015
757/UBND-VX

công khai số điện thoại đường dây nóng

16/06/2015
758/UBND-VX

tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

16/06/2015
37/BC-UBND

tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4, chương trình công tác trong tâm tháng 5/2015

07/05/2015
246/UBND-TH

triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương thời gian tới

26/03/2015
26/UBND-BCĐ

xây dựng kế hoạch trọng tâm năm 2015, đăng ký nội dung cải cách hành chính và đổi mới đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

18/03/2015
Về đầu trang