Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái triển khai các giải pháp thực hiện hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tăng trưởng các chương trình tín dụng năm 2023

Đăng ngày 26 - 04 - 2023
Lượt xem: 81
100%

Trong năm 2022, công tác giải ngân tăng trưởng chỉ tiêu tín dụng cũng gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bác Ái đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện đồng bộ các giải pháp tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao góp phần giải quyết một phần khó khăn của cho người dân trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đến 31/12/2022, tổng dư nợ 17 chương trình cho vay là 231.671 triệu đồng, đạt 99,9% kế hoạch, với 5.425 hộ/6.489 món vay. Tăng dư nợ tuyệt đối so với đầu năm 29.928 triệu đồng, tỷ lệ tăng so với năm trước 14,8% . Đã giải ngân được 33.953 triệu đồng /34.100 triệu đồng đạt tỷ lệ 99,5% chỉ tiêu giao. Tổng số nợ xấu 1.523 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,66% trên tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn 74 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,03% (giảm so với đầu năm 51 triệu đồng); nợ khoanh 1.449 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,63% (tăng 527 triệu đồng so với đầu năm). Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách đạt loại tốt. Nguồn vốn tín dụng chính sách được giao đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tạo điều kiện cho 828 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo được vay vốn; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 233 lao động; cho vay vốn hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 499 hộ; giải quyết cho 331 hộ vay vốn để xây dựng nhà vệ sinh và lắp đặt công trình nước sạch; giải quyết cho 32 học sinh, sinh viên mua máy tính thiết bị phục vụ học tập; cho vay NĐ28 vùng dân tộc thiểu số và miền núi 73 hộ...

Hầu hết hộ vay vốn NHCSXH đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức, sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đầy đủ. Việc đầu tư nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tiếp tục phát huy được hiệu quả, chuyển tải nguồn vốn kịp thời và đến đúng đối tượng thụ hưởng, đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tích cực và quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường của địa phương.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động thực hiện hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tăng trưởng các chương trình tín dụng năm 2023 Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bác Ái đưa ra giải pháp như sau:

1. Tích cực làm tốt công tác tham mưu: Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 41-KH/HU ngày 03/8/2021 của Huyện ủy; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện; Kế hoạch số 59/KH/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư. Tham mưu cho UBND huyện, BĐD huyện chỉ đạo thực hiện chính sách tín dụng trên địa bàn, giao chỉ tiêu tăng trưởng kế hoạch dư nợ, thu hồi nợ xấu, lãi tồn, món vay 3 tháng không hoạt động cho các xã, các Tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác; chỉ đạo phân tích, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nâng cao chất lượng nhận ủy thác; tham mưu nâng cao vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã là thành viên BĐD huyện.

2. Thực hiện các giải pháp để khuyến khích người dân vay vốn:

Thứ nhất, tham mưu chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể ở cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách có liên quan đến tín dụng chính sách xã hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn để chấp hành và thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội.

Thứ hai, tham mưu chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, Trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng, các tổ chức đoàn thể, màng lưới tổ TK&VV để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân mạnh dạn vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ SXKD vùng khó khăn. Định hướng, hướng dẫn, giúp đỡ hộ vay lập phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện nguồn lực của hộ như đất đai, lao động hiện có, những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và định hướng của các cơ quan chuyên môn.

Thứ ba, triển khai thực hiện tốt các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP, nhất là chương trình cho vay thực hiện mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).

Thứ tư, tham mưu, đề xuất chính quyền cơ sở, các Hội, đoàn thể nhận ủy thác thường xuyên quan tâm phối hợp với các bộ phận chuyên môn khuyến nông, khuyến lâm, thú y của huyện, xã tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, định hướng cách làm, các mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả để người dân học tập, mạnh dạn vay vốn đầu tư làm ăn. Chú trọng việc tập huấn trước khi vay vốn tín dụng NHCSXH. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, quán triệt ý thức sử dụng vốn, bảo toàn nguồn vốn thông qua việc quan tâm đến việc bảo vệ, chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi, cây trồng... cho hộ vay.

Thứ năm, làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay tăng cường xây dựng các mô hình tổ nhóm giúp nhau làm kinh tế do các chi hội, hội viên điển hình làm ăn giỏi để lôi kéo hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia.

Thứ sáu, chủ động và phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, thông báo trên hệ thống loa phát thanh về các chương trình tín dụng chính sách được thực hiện trên địa bàn, các gương điển hình trong từng địa phương vay vốn làm ăn hiệu quả vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời thông qua các Hội, đoàn thể nhận ủy thác cho vay và màng lưới Tổ TK&VV tổ chức tuyên truyền đến người dân và hộ vay thông qua các buổi sinh hoạt, họp Tổ TK&VV để hiểu rõ chính sách, mạnh dạn vay vốn đầu tư làm ăn.

4. Chủ động và phối hợp với các tổ chức Hội đoàn thể, UBND các xã triển khai giải ngân ngay các chỉ tiêu tín dụng được giao; xây dựng kế hoạch hàng tháng để tổ chức thực hiện.

5. Chủ động phối hợp với các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác củng cố các Tổ TK&VV, chọn Tổ trưởng có uy tín, trách nhiệm, tích cực, biết tuyên truyền vận động; đồng thời hướng dẫn, cầm tay chỉ việc cho Tổ trưởng nắm bắt cách thức làm việc, tổ chức họp tổ giới thiệu đối tượng vay vốn, hướng dẫn và làm hồ sơ vay vốn; tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ, trang bị thêm kỹ năng vận động, tuyên truyền cho Ban quản lý Tổ TK&VV. Thường xuyên đánh giá chất lượng hoạt động nhận ủy thác và báo cáo Đảng ủy nắm bắt, chỉ đạo. Gắn chất lượng công tác nhận ủy thác với công tác thi đua khen thưởng và đánh giá xếp loại cuối năm.

6. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ viên chức, người lao động tại Phòng giao dịch; tuân thủ quy định, quy trình nghiệp vụ và nội quy lao động; tích cực tham gia thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức đánh giá khách quan, đề xuất khen thưởng kịp thời. Chỉ đạo cán bộ tín dụng thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động tham mưu cho Đảng ủy và UBND các xã phụ trách, chỉ đạo Hội đoàn thể nhận ủy thác, BQL các thôn cùng tổ TK&VV tích cực phối hợp tổ chức thông báo, tuyên truyền về nguồn vốn đang triển khai cho vay. Rà soát, đánh giá, phân tích cụ thể các món vay đến hạn, các món vay 3 tháng không hoạt động, các món vay có lãi tồn cao, các hộ nợ quá hạn, nợ khoanh và  khả năng thu hồi để tìm nguyên nhân, phối hợp với các tổ chức Hội và Tổ TK&VV đi làm việc trực tiếp để xử lý, thu hồi kịp thời; Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã triển khai, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chỉ tiêu giao; chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tổ chức họp giới thiệu, bình xét cho vay đúng đối tượng, công khai, kịp thời, có phương án khả thi, nhằm giúp vốn vay phát huy hiệu quả, tăng thu nhập cho người vay từ đó giúp người vay trả được lãi, gửi tiết kiệm và trả được nợ gốc. Đây chính là mấu chốt để thực hiện hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tăng trưởng các chương trình tín dụng năm 2023.

Tin liên quan

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC...(12/09/2023 9:19 CH)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ NGUỐN VỐN VAY TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH (12/09/2023 9:15 CH)

XÃ PHƯỚC HÒA, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(12/09/2023 9:12 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(30/08/2023 8:28 SA)

Hiệu quả từ chương trình tín dụng chính sách xã hội(14/08/2023 2:47 CH)

UBND huyện Bác Ái triển khai thực hiện Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng...(14/08/2023 2:53 CH)

Tin mới nhất

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC...(12/09/2023 9:19 CH)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ NGUỐN VỐN VAY TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH (12/09/2023 9:15 CH)

XÃ PHƯỚC HÒA, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(12/09/2023 9:12 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(30/08/2023 8:28 SA)

Hiệu quả từ chương trình tín dụng chính sách xã hội(14/08/2023 2:47 CH)

UBND huyện Bác Ái triển khai thực hiện Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng...(14/08/2023 2:53 CH)

175 người đang online
°