9.438 đầu thu truyền hình số vệ tinh sẽ lắp đặt cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn 05 huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận

Trên cơ sở kết quả của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010, bằng nguồn kinh phí từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đang triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích nhằm thực hiện một trong những mục tiêu là hỗ trợ bộ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh Ninh Thuận thuộc Dự án “Hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh tại 12 tỉnh thuộc Nhóm III và Tây Ninh, Bình Phước”.

Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Chương trình
cung cấp dịch vụ viễn thông triển khai thực hiện Chương trình

 Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo Phương án triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, số lượng đầu thu truyền hình số vệ tinh cần lắp đặt cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh là 9.438 đầu thu, trong đó, huyện Thuận Nam 1.536 đầu thu; huyện Thuận Bắc 1.425 đầu thu; huyện Ninh Hải 802 đầu thu; huyện Ninh Sơn 1.324 đầu thu và huyện Bác Ái 4.351 đầu thu. Số hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn 05 huyện được thụ hưởng là 6.555 hộ nghèo và 2.883 hộ cận nghèo.

Toàn bộ đầu thu truyền hình số vệ tinh sẽ được lắp cho các hộ nghèo, cận nghèo hoàn toàn miễn phí. Thời gian thực hiện từ ngày 28/5/2020 đến ngày 30/6/2020./.

Văn Tú