Quyết định phân công các thành viên Ủy ban bầu cử

Quyết định về việc phân công các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bác Ái, nhiệm kỳ 2021-2026

Đính kèm file: 04.pdf

Thái Bá Tình