Tiếp nhận hồ sơ ứng của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu biểu

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ ứng của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiêm kỳ 2021-2026

Đính kèm file:

 09 TB_UBBC.pdf

14.pdf

Thái Bá Tình