Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-20296

Thái Bá Tình