THÔNG BÁO CÔNG BỐ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN BÁC ÁI

Ngày 30/8/2021, Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái ban hành Thông báo số 329/TB-UBND về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện.