THÔNG BÁO

thông báo về việc kết thúc công khai lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2020 của huyện Bác ái, tỉnh Ninh Thuận