MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KỂ TỪ NGÀY 10/12/2021

Ngày 18/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

So với Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP có một số điểm mới như sau:

1. Về đối tượng

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP bỏ đối tượng “công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập” trong Nghị định số 101/2017/NĐ-CP. Theo đó, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng gồm có:

(1) Cán bộ trong các cơ quan nhà nước;

(2) Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã).

(3) Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Về hình thức bồi dưỡng

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP bỏ 02 hình thức bồi dưỡng: tập sự và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm (thời gian thực hiện tối thiểu là 01 tuần/01 năm; một tuần được tính bằng 05 ngày học, một ngày học 08 tiết), đồng thời bổ sung hình thức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã. Theo đó, có 04 hình thức bồi dưỡng theo quy định mới:

(1) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức,

(2) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý,

(3) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã,

(4) Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm.

3. Về nội dung bồi dưỡng

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP bỏ 02 nội dung bồi dưỡng: Kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế và Tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ, đồng thời, bổ sung 01 nội dung bồi dưỡng: Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm. Theo đó, có 04 nội dung bồi dưỡng theo quy định mới:

(1) Lý luận chính trị,

(2) Kiến thức quốc phòng và an ninh,

(3) Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước

(4) Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP còn quy định việc cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP (Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức; Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã; Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành) hoặc đã được bổ nhiệm vào chức vụ, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 30/6/2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng tương ứng theo quy định của Nghị định này.

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/12/2021./.

Thái Bá Tình