TỈNH ỦY NINH THUẬN BAN HÀNH CHỈ THỊ 19 VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Ngày 29/11/2021 Tỉnh Ủy Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Đính kèm file: 19-CTTU giam ngheo.pdf