Huyện ủy ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Thực hiện các nghị quyết Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 10/01/2022 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 25/01/2022 về xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 21-NQ/TU , ngày 25/01/2022 về công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 05/4/2022, Huyện ủy Bác Ái đã ban hành các Chương trình hành động số 135-136-137-CTr/HU để triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế địa phương.

Đính kèm file: 135_CTT.pdf