Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bác Ái kiểm tra việc triển khai thực hiện, quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội tại xã Phước Chính và Phước Tân

Đoàn kiểm tra của Ban đại diện – Hội đồng quản trị (BĐD) Ngân hàng CSXH huyện (NHCSXH) kiểm tra tại xã Phước Chính vào ngày 26/4/2022, tại xã Phước Tân vào ngày 27/4/2022.

Về phía đoàn kiểm tra có thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện làm trưởng đoàn: tại xã Phước Chính Ông Nguyễn Tiến Nghiệp Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; tại xã Phước Tân, bà Chamaléa Thị Thúy – Chủ tịch Hội phụ nữ huyện; Tham gia đoàn kiểm tra có các lãnh đạo Hội đoàn thể huyện, lãnh đạo NHCSXH huyện, cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn. Về phía xã được kiểm tra: Có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy xã, UBND xã, MTTQVN xã, các ban ngành của xã, lãnh đạo các tổ chức hội nhận uỷ thác, ban quản lý các thôn và các tổ trưởng tổ TK&VV.

 

 

 

Qua báo cáo của các xã Phước Chính và Phước Tân, các ý kiến đóng góp của các địa biểu tham dự cuộc họp tại xã. Đoàn kiểm tra BĐD NHCSXH huyện ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng uỷ, UBND xã, các ban ngành của xã và sự nỗ lực của các tổ chức hội nhận ủy thác, tổ TK&VV trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn xã đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận như: Triển khai giải ngân theo chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; tỷ lệ thu lãi đạt trên 100 % số lãi phải thu, kể cả lãi tồn; công tác xử lý nợ được kịp thời; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc, Ngân hàng CSXH tỉnh, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện; công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được quan tâm.

Để tiếp tục thực hiện tốt, kịp thời, có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới. Đoàn kiểm tra của BĐD NHCSXH huyện đề nghị Đảng uỷ, UBND xã, các ban ngành của xã và các tổ chức hội nhận ủy thác, tổ TK&VV chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền hộ dân chấp hành tốt nghĩa vụ trong việc vay vốn tín dụng chính sách của Đảng, Nhà nước để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm, tăng thu nhập và an sinh xã hội.

2. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo và quán triệt đến tất cả các Hội Đoàn thể nhận ủy thác nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ chính trị trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện quyết liệt việc nâng cao chất lượng hoạt động nhận ủy thác, rà soát kiện toàn lại Ban quản lý Tổ TK&VV hoạt động không tốt; quan tâm công tác bình xét cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích; duy trì việc sinh hoạt tổ; tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban với Ngân hàng CSXH theo định kỳ quy định; nâng cao chất lượng trong các cuộc kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng từng chương trình.

3. Chủ tịch UBND các xã, chỉ đạo địa chính xã, công an xã, tư pháp xã phối hợp, xử lý những trường hợp bán nhà, bán đất, chuyển hộ khẩu đi sinh sống nơi khác, tránh để lãi tồn đọng và phát sinh nợ quá hạn, đồng thời tập trung xử lý quyết liệt đối với những hộ vay để lãi tồn đọng lớn (món vay 6 tháng, 12 tháng không hoạt động), thông báo rộng rãi trên loa đài và các thủ tục hành chính.    

  4. Tiếp tục phối hợp tốt với Ngân hàng CSXH huyện trong việc nâng cao chất lượng Điểm giao dịch xã, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung hoạt động, phục vụ tốt nhân dân đến giao dịch vào ngày cố định hàng tháng.

5. Đảng uỷ, UBND xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 67-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội tại địa phương.

Hồng Quân

Ngân hàng Chính sách Bác Ái