Thông báo công bố danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ xét tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2022

Thông báo công bố danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ xét tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2022

UBND huyện ban hành Thông báo số 45/TB-UBND, ngày 05/5/2022 về công bố danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ xét tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2022

Phòng Nội vụ