Quyết định thành lập Đoàn thanh tra, thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tranh chấp đất đai và kiểm soát xung đột tại UBND xã Phước Tân

Ngày 04/11/2021, Thanh tra huyện ban hành Quyết định số 98/QĐ-TTH, về thành lập Đoàn thanh tra, thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tranh chấp đất đai và kiểm soát xung đột tại UBND xã Phước Tân

Thanh tra huyện