V/v thành lập Đoàn Thanh tra, thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp đất đai tại UBND xã Phước Đại

Ngày 04/10/2021, Thanh tra huyện ban hành Quyết định V/v thành lập Đoàn Thanh tra, thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp đất đai tại UBND xã Phước Đại