Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trình Hội đồng nhân dân huyện

Phòng Tài chính - Kế hoạch