THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN BÁC ÁI NĂM 2022