Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm đối với chức danh Phó trưởng phòng Dân tộc