UBND tỉnh ban hành Quyết định 915/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 về quy trình tiếpnhận, giải quyết thủ tục Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Văn phòng HĐND và UBND huyện