UBND tỉnh ban hành Quyết định số 887/QĐ-UBND, ngày 12/7/2022 về quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến