Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2022