Hội Cựu chiến binh huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách xã hội

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 4188/KH-UBND ngày 15/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 41-KH/HU ngày 03/8/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về triển khai thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Hội Cựu chiến binh huyện Bác Ái đã tích cực tuyên truyền nội dung của Chỉ thị đến các tổ chức hội cơ sở và các hội viên nắm bắt để thực hiện. Cùng với các tổ chức Chính trị-xã hội nhận uỷ thác với Ngân hàng chính sách xã hội huyện, thời gian qua Hội Cựu chiến binh huyện đã tích cực hỗ trợ hội viên được vay vốn phát triển kinh tế nhất là những hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp gia đình hội viên vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Minh Đức – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bác Ái cho biết: "Hội Cựu chiến binh xác định các chương trình tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách Xã hội là công cụ quan trọng để giúp hội viên thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân. Từ đó, chỉ đạo các Hội Cựu chiến binh các xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội thực hiện lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển cây trồng, vật nuôi để truyền tải nguồn vốn vay tín dụng chính sách đến tay hội viên, phát huy hiệu quả”.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi này, trong những năm qua trên địa bàn huyện Bác Ái đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Hiện nay, Hội cựu chiến binh huyện Bác Ái quản lý 21 tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc 9/9 xã trong toàn huyện, với tổng dư nợ gần 37 tỷ đồng, giải quyết cho hơn 900 hội viên cựu chiến binh vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phải nói rằng, từ sau khi có Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các hoạt động tín dụng chính sách xã hội ngày càng có hiệu quả, đối tượng thụ hưởng ngày càng nhiều, giải quyết việc làm được nhiều lao động. Đời sống của đa số hội viên Cựu chiến binh không những ổn định mà ngày càng được cải thiện. Nhờ thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, các cấp Hội cựu chiến binh huyện Bác Ái đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện. 

Trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh huyện Bác Ái tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội huyện và các hội, đoàn thể tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; tích cực tuyên truyền và thông tin công khai các chủ trương chính sách liên quan đến tín dụng chính sách và tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng, trong đó có hội viên cựu chiến binh tiếp cận vốn và sử dụng nguồn vốn vay tín dụng chính sách có hiệu quả, góp phần đưa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đi vào cuộc sống./.

Hồng Quân

Ngân hàng chính sách huyện