Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023

Phòng Tài chính - Kế hoạch