Ban Thường vụ Huyện ủy Bác Ái tổ chức kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Ngày 13-14/12/2022 Ban Thường vụ huyện ủy Bác Ái tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Biên-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy; đồng chí Mẫu Thái Phương-TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng huyện ủy và Ban Tổ chức Huyện ủy.

Quán triệt thực hiện Kế hoạch số 165-KH/TU ngày 20/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận, về kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022. Ban Thường vụ Huyện ủy Bác Ái tổ chức kiểm điểm 5 nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022, đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước; trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra và các giải pháp cần tập trung lãnh đạo đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2023.

Qua kiểm điểm cho thấy, trong năm 2022 tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội. Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, triển khai các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn mới, tập thể Ban Thường vụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp và đã đạt được kết quả khá tốt. 24/24 chỉ tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng-hệ thống chính trị, quốc phòng-an ninh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật như Thu ngân sách trên địa bàn 21,7 tỷ đồng, đạt 204,7%; tỷ lệ hộ nghèo giảm giảm 5,28%, đạt 105,6%; tổng diện tích gieo trồng 11.835 ha, đạt 102,9%; tổng đàn gia súc 91.627 con, đạt 100,1%; phát triển đảng viên mới đạt 108%...

Ban Thường vụ Huyện ủy Bác Ái tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện ‘tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tiếp tục tuyên truyền 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi”, “tự sửa”; chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua khen thưởng.

Việc kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy diễn ra trong 1 buổi, được quán triệt thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo theo đúng nội dung chương trình đề ra. Tập thể Ban Thường vụ đã thống nhất đề xuất xếp loại mức chất lượng đối với Đảng bộ huyện "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2022.

Cùng với kiểm điểm tập thể, từng cá nhân ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đạt chất lượng theo đúng quy định, hướng dẫn.

 

Minh Thạnh

Văn phòng Huyện uỷ