Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện họp sơ kết quý IV năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Ngày 11 tháng 01 năm 2023, tại Ngân hàng CSXH huyện Bác Ái đã diễn ra phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng CSXH huyện quý IV và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý I năm 2023. Bà Cấn Thị Hà - Trưởng BĐD-HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Bác Ái chủ trì cuộc họp.

Hội nghị nhất trí với những đánh giá về kết quả điều hành hoạt động của BĐD-HĐQT Ngân hàng CSXH huyện quý IV, cả năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ quý I cũng như cả năm 2023. BĐD-HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung chỉ đạo giải ngân hoàn thành trên 99% chỉ tiêu các nguồn vốn tín dụng được tỉnh giao; tỷ lệ thu lãi hoàn thành chỉ tiêu giao; nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 101,2% kế hoạch; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm đẩy mạnh thực hiện; tích cực báo cáo và tham mưu cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện quan tâm chuyển vốn Ngân sách cho Ngân hàng CSXH huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 100% kế hoạch giao;

Tổng dư nợ thực hiện 231.671 triệu đồng, đạt 99,9% kế hoạch, với 5.425 hộ/6.489 món vay của 18 chương trình tín dụng chính sách có dư nợ. Tăng dư nợ tuyệt đối so với đầu năm 29.928 triệu đồng, tỷ lệ tăng so với năm trước 14,8%. Nguồn vốn tín dụng chính sách được giao đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tạo điều kiện cho 828 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo được vay vốn với số tiền 40.321 triệu đồng; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 233 lao động với số tiền 11.803 triệu đồng; cho vay vốn hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 499 hộ với số tiền 21.580 triệu đồng; giải quyết cho 331 hộ vay vốn để xây dựng nhà vệ sinh và lắp đặt công trình nước sạch với số tiền 5.930 triệu đồng; giải quyết cho 32 học sinh, sinh viên mua máy tính thiết bị phục vụ học tập với số tiền 320 triệu đồng; cho vay NĐ28 vùng dân tộc thiểu số và miền núi 73 hộ với số tiền 3.600 triệu đồng... Hầu hết hộ vay vốn NHCSXH đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức, sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đầy đủ. Việc đầu tư nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tiếp tục phát huy được hiệu quả, chuyển tải nguồn vốn kịp thời và đến đúng đối tượng thụ hưởng, đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tích cực và quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường của địa phương. Hộ nghèo trong năm giảm từ 3.173 hộ xuống còn 2.794 hộ; với tỷ lệ giảm 5,28%, từ 40,09% xuống còn 34,81%. 

 Nhân dịp tổng kết, Trưởng BĐD-HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã khen thưởng cho 06 tập thể và 15 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách năm 2022.

Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong quý I cũng như năm 2023, từng thành viên BĐD-HĐQT, Ngân hàng CSXH huyện, Chủ tịch UBND các xã và các Lãnh đạo Hội Đoàn thể nhận ủy thác các cấp tập trung chỉ đạo, làm tốt các nội dung sau đây:

1/ Tập trung giải ngân hoàn thành tốt và hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; phấn đấu huy động tiết kiệm từ tổ chức, cá nhân đạt và vượt chỉ tiêu giao; tập trung đôn đốc, xử lý thu lãi tồn đọng, giảm món vay 3 tháng không hoạt; giảm nợ quá hạn và  nợ khoanh; vận động hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm tổ.

2/ Tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách về hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các văn bản của cấp trên.

3/ Tiếp tục tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát; duy trì công tác giao ban định kỳ; thường xuyên rà soát củng cố, kiện toàn lại Ban quản Tổ TK&VV hoạt động không hiệu quả. 

4/ Tiếp tục quan tâm và nâng cao chất lượng Điểm giao dịch xã, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung hoạt động, phục vụ tốt nhân dân đến giao dịch vào ngày cố định hàng tháng; tiếp tục xây dựng “Điểm giao dịch xã thân thiện, kiểu mẫu”;.

5/ Thành viên BĐD-HĐQT là Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện tốt vai trò là một thành viên BĐD trong việc quản lý, theo dõi và nâng cao chất lượng vốn tín dụng chính sách xã hội tại địa phương.

6/ Các Hội Đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục quan tâm chỉ đạo và quán triệt đến tất cả các Hội Đoàn thể nhận ủy thác cấp cơ sở nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ chính trị trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho hộ vay chấp hành tốt chính sách tín dụng ưu đãi; quan tâm giúp đỡ hộ vay cách thức sử dụng vốn, phương thức làm ăn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; vận động hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm, nhằm tạo thói quen tiết kiệm; thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng; duy trì công tác giao ban định kỳ với Ngân hàng CSXH huyện; thường xuyên rà soát củng cố, kiện toàn ban quản lý Tổ TK&VV hoạt động không hiệu quả, rà soát các hộ vay vốn bị rủi ro để lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ kịp thời theo quy định.

7/ Ngân hàng CSXH chủ động tham mưu, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch đã xây dựng; tiếp tục phát động các phong trào thi đua và tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời, nhằm động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

8/ Đẩy mạnh việc phối hợp tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, triển khai thực hiện kế hoạch số 41-KH/HU ngày 03/8/2021 về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 59/KH/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Hồng Quân

Ngân hàng chính sách huyện