Uỷ ban nhân dân các xã Phước Chính, Phước Trung và Phước Tiến tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tín dụng chính sách xã hội năm 2022

Nhằm đánh giá công tác tín dụng chính sách xã hội năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2023. UBND các xã tổ chức Hội nghị như sau: UBND xã Phước Tiến tổ chức Hội nghị vào sáng ngày 29/12/2022, UBND xã Phước Chính tổ chức Hội nghịvào chiều ngày 29/12/2022 , UBND xã Phước Trung tổ chức Hội nghị vào sáng ngày 30/12/2022. Dự Hội nghị có Lãnh đạo Đảng uỷ xã, UBND xã, Công an, địa chính, tư pháp xã, 04 tổ chức hội nhận uỷ thác, Trưởng thôn, Tổ tiết kiệm và vay vốn, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn.

Trong năm 2022, UBND các xã: Phước Chính, Phước Trung và Phước Tiến đã chỉ đạo Ban giảm nghèo xã, các  tổ chức hội nhận uỷ thác, các ban quản lý thôn, các tổ tiết kiệm và vay vốn và các ban, ngành liên quan của xã phối hợp cùng với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong tổ chức triển khai tốt công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.  

UBND xã Phước Hoà tổng kết công tác tín dụng chính sách năm 2022

Kết quả đến nay tổng dư nợ cho vay của các xã:  xã Phước Chính là hơn 16 tỷ đồng, với hơn 384 hộ vay; trên 99% hộ vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm, với số dư tiết kiệm gần 263 triệu đồng, trong năm 2022 doanh số cho vay đạt trên 6,3 tỷ đồng, với 150 lượt hộ vay vốn, tỷ lệ thu lãi đạt kế hoạch giao; xã Phước Tiến là hơn 35 tỷ đồng, với hơn 800 hộ vay, trên 99% hộ vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm, với số dư tiết kiệm gần 1.190 triệu đồng, trong năm 2022 doanh số cho vay đạt trên 13,7 tỷ đồng, với 350 lượt hộ vay vốn, tỷ lệ thu lãi đạt kế hoạch giao; xã Phước Trung là hơn 21 tỷ đồng, với hơn 500 hộ vay, trên 99% hộ vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm, với số dư tiết kiệm gần 468 triệu đồng; trong năm 2022 doanh số cho vay đạt trên 9,7 tỷ đồng, với 250 lượt hộ vay vốn; tỷ lệ thu lãi đạt kế hoạch giao.

UBND xã Phước Trung tổng kết công tác tín dụng chính sách năm 2022

 

Để thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước trong năm 2023, cũng như hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao. UBND các xã tiếp tục lãnh chỉ đạo các ban, ngành liên quan của xã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1/ Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 41-KH/HU ngày 03/8/2021 của Huyện ủy; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện; Kế hoạch số 59/KH/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

2/ Tổ chức kịp thời, chất lượng việc giải ngân các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được giao cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nguồn vốn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi; thực hiện tốt công tác bình xét đối tượng vay vốn.

3/ Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miên núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Tiếp tục thực hiện Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH và Hướng dẫn số 4279/HD-NHCS ngày 30/5/2022 của Tổng giám đốc NHCSXH về thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP.

4/ Tổ chức nề nếp, hiệu quả công tác giao dịch tại điểm giao dịch hàng tháng, trên tinh thần phục vụ nhân dân.

5/ Có giải pháp quyết liệt, nhằm ngày càng nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp đối với những hộ vay để lãi tồn đọng.

Hồng Quân

Ngân hàng chính sách huyện