Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến lĩnh vực "đăng ký thành lập hoạt động Hộ kinh doanh" trên Cổng dịch vụ công của tỉnh

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nắm rõ quy trình đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến về lĩnh vực thành lập hoạt động hộ kinh doanh trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Phòng Tài Chính - kế hoạch xây dựng quy trình hướng dẫn, đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến.

Phòng Tài chính - Kế hoạch