Triển khai thực hiện các mô hình của Đề án " phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số"

Thực hiện Kế hoạch số 4076/KH-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện các Mô hình Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030". Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 23/10/2023 triển khai thực hiện

Văn phòng HĐND và UBND huyện