Công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc TCVN ISO 9001: 2015

Văn phòng HĐND và UBND huyện