Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bác Ái giải ngân cho Hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Sáng ngày 10/11/2023, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bác Ái tổ chức giải ngân cho vay đối với các hộ được hỗ trợ nhà ở theo Nghị định số 28/2022/QĐ-TTg ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn xã Phước Hòa.

Số hộ được phê duyệt danh sách hỗ trợ trên địa bàn huyện là 128 hộ, trong đó Phước Hòa là 15 hộ, mức cho vay bình quân theo nhu cầu của hộ vay là 26 triệu đồng; gia đình thuộc diện hộ nghèo, thời hạn cho vay tối đa là 15 năm, lãi suất cho vay 3%/năm, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay, cho vay thông qua hộ gia đình, đại diện hộ gia đình đứng tên vay và giao dịch với NHCSXH. NHCSXH thực hiện theo phương thức ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội theo hợp đồng ủy thác.

Trong thời gian tới NHCSXH huyện Bác Ái sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ Tiết kiệm và vay vốn rà soát các đối tượng có nhu cầu, đủ điều kiện và hướng dẫn hộ vay hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức giải ngân theo đúng quy định của NHCSXH nhằm triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả Nghị định số 28/2022/QĐ-TTg ngày 26/4/2022 và Nghị quyết 11/NQ- CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Hồng Quân

Ngân hàng chính sách Bác Ái