Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa huyện

Quy trình trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại Bộ phận Một cửa huyện theo Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 23/2/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng HĐND và UBND huyện