Thông báo bán tài sản

Thông báo về việc bán tài sản 14 phòng cấp 4 xuống cấp của Trường Tiểu học Phước Đại B, xã Phước Đại, huyện Bác ái, tỉnh Ninh Thuận theo hình thức niêm yết giá

Phòng Tài chính - Kế hoạch