Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Văn phòng Huyện ủy

Ngày 12/4/2022, Huyện Ủy Bác Ái ban hành Quyết định 617-QĐ/HU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Văn phòng Huyện ủy