Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

BẢNG THEO DÕI NHIỆM VỤ THÁNG 11

Đăng ngày 04 - 12 - 2014
Lượt xem: 647
100%

Thực hiện các nhiệm vụ, công việc UBND huyện giao cho các ngành năm 2014

 

UBND HUYỆN BÁC ÁI

      VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

BẢNG THEO DÕI

Thực hiện các nhiệm vụ, công việc UBND huyện giao cho các ngành năm 2014

(Tính đến ngày 02/7/2014)

I. Lĩnh vực Kinh tế:

 

Số TT

 

Đơn vị được giao nhiệm vụ

 

Nội dung công việc

 

Ngày

giao

 

Ngày hoàn thành

 

Kết qủa

thực hiện

Ghi

Chú

 

 

1

Phòng Kinh tế -HT

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chi tiết (CV 343/UBND-TH, 16/4/2014)

16/4/2014

Trong T7/2014

Chưa hoàn thành

6/9 xã hoàn thành QH trung tâm xã (P.Chính, Thành, Thắng chưa HT);

Điểm dân cư: 2/9 xã HT (Phước Hoà, Phước  Thắng)

Xây dựng Phương án QH khu E, F Trung tâm huyện làm cơ sở chi trả đền bù cho người dân (TB 23/TB-VPUB, 30/6/2014)

30/6/2014

Trong T9/2014

Chưa hoàn thành

Đã đôn đốc lần 1 (CV 744/UBND-TH, 14/8/2014)

Xây dựng KH và triển khai quy hoạch phát triển ngành công nghiệp huyện đến năm 2020 (CV 670/UBND-KT, 22/7/2014)

22/7/2014

T7/2014

Chưa hoàn thành

 

Tham mưu triển khai chính sách hỗ  trợ nhà ở cho hộ nghèo khu vực bão, lụt theo QĐ 48/QĐ_TTG (CV 1060/UBND-TH, 13/10/2014; CV 1100/UBND-TH, 22/10/2014)

13/10/2014

Trong T10/2014

04/11/2014

Chưa củng cố BCĐ 167

 

Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng trung tâm cụm xã, đề xuất giai đoạn đầu tư 2016-2020 (CV 219/BDT-KTHT, 20/10/2014)

22/10/2014

25/10/2014

Chưa hoàn thành

 

Kiểm tra, rà soát 18 hộ thôn Ma lâm bị ảnh hưởng do sạc lở (TB 36/TB-VPUB, 29/10/2014)

29/10/2014

 

Đang thực hiện

 

Tham mưu quy chế quản lý quy hoạch nông thôn mới (TB 36/TB-VPUB, 29/10/2014)

29/10/2014

Trong T11/2014

Chưa hoàn thành

 

Báo cáo tham luận phục vụ kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9 khoá VIII (TB 37/TB-VPUB, 12/11/2014)

12/11/2014

30/11/2014

Chưa hoàn thành

 

Báo cáo việc kiểm tra, rà soát các khu vực, vị trí mà người dân sử dụng các phương tiện tự chế không an toàn để vượt sông, suối (CV 1234/UBND-TH, 19/11/2014)

19/11/2014

05/12/2014

Chưa hoàn thành

 

Lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc độ thị (CV 2672/SXD- QHKT, 18/11/2014)

20/11/2014

 

Chưa hoàn thành

Đôn đốc lần 1

2

Phòng Tài nguyên –MT

Giải quyết kiến nghị của Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Phan Rang, Ninh Thuận về thu hồi GCNQSD đất của Công ty Thiên Phúc và Hoang Kim Đạt (CV 46/CV-PHR.14, 30/5/2014)

17/6/2014

(TB 34/TB-VPUB, 26/9/2014)

Trước ngày 10/10/2014

 

CV 1031/UBND-TH (trước ngày 25/10/2014)

 

Đã làm việc với các Ngân hàng và có báo cáo về tỉnh

Huỷ HĐ trồng keo lai giữa Cty Ngọc Doanh và các hộ dân và hoàn chỉnh HĐ kinh tế (CV 662/UBND-TH, 18/7/2014)

18/7/2014

Chưa hoàn thành

 

Xác minh nguồn gốc sử dụng đất các hộ dân đang sử dụng nằm trong dự án trồng cáo su của CT TNHH Thuận Hưng Thịnh (CV 662/UBND-TH, 18/7/2014)

 

Chưa hoàn thành

Cơ bản hoàn thành việc rà soát, đang dự thảo báo cáo

Xác minh làm rõ diện tích 7,4ha đất lấn chiếm của ông Huỳnh Văn Lẫn (CV 662/UBND-TH, 18/7/2014)

 

Chưa hoàn thành

Đã thông báo làm việc lần 2

Bàn giao đất tại khu vực Bãi vật liệu thuộc Dự án hồ chứa nước Sông Sắt (CV 1007/UBND-KT, 30/9/2014)

30/9/2014

 

Đang thực hiện

 

Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp Quốc hội (CV 1138/UBND-TH, 29/10/2014)

29/10/2014

20/11/2014

Chưa hoàn thành

 

Rà soát lại toàn bộ diện tích khai hoang tái định canh, định cư, đề xuất PA giao đất, cấp GCN QSD đất trình Sở Tài nguyên – MT (CV 1219/UBND-KT, 17/11/2014)

17/11/2014

 

Đang thực hiện

 

Báo cáo tham luận phục vụ kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9 khoá VIII (TB 37/TB-VPUB, 12/11/2014)

12/11/2014

30/11/2014

Chưa hoàn thành

 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện (CV 1809/SNNPTNT-NN, 18/11/2014)

20/11/2014

20/11/2014

Chưa hoàn thành

 

 

3

Phòng NNPTNT

Tổng kết các mô hình SX hiệu quả để nhân rộng (TB 8a/TB-VPUB, 21/3/2014)

21/3/2014

Trong Quý II/2014

Chưa hoàn thành

Đôn đốc lần 4 (TB 34/TB-VPUB, 26/9/2014), TB 37/TB-VPUB, 12/11/2014

Tham mưu báo cáo kết quả kiểm tra xác minh đối với chương trình khai hoang phục hoá theo CT 30a xã Phước Thành (CV 662/UBND-TH, 16/7/2014)

18/7/2014

25/7/2014

Trước 10/10/2014

CV 1031/UBND-TH (trước ngày 25/10/2014

 

Tiếp tục đôn đốc

Đã hoàn thành Dự thảo báo cáo

 

Trình phê duyệt diện tích thiết kế mới giao bổ sung CT GRKQ theo NQ 30a (TB 28a/TB-VPUB, 14/8/2014)

14/8/2014

Trong T9/2014

Chậm tiến độ

BQLR PHĐN Sông Sắt chưa gửi hồ sơ

Hướng dẫn các xã đánh giá đúng mức độ kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (TB 36/TB-VPUB, 29/10/2014)

29/10/2014

Trong T11/2014

Đang thực hiện

Không thực hiện

Xây dựng KH thực hiện Đề án giết mổ gia súc giai đoạn 2015/2020 (QĐ 2186/QĐ-UBND, 08/10/2014)

05/11/2014

25/11/2014

Hoàn thành Dự thảo

 

Báo cáo tham luận phục vụ kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9 khoá VIII (TB 37/TB-VPUB, 12/11/2014)

12/11/2014

30/11/2014

Chưa hoàn thành

 

Báo cáo triển khai thực hiện KH số 5932/KH-UBND ngày 11/12/2013 (CV 5490/UBND-KTN, 12/11/2014)

17/11/2014

20/3/2015

Đang thực hiện

 

Xây dựng KH điều tiết nước tưới cho cây trồng vụ Đông Xuân 2014-2015 và Hè Thu 2015 (CV 1236/UBND-KT, 19/11/2014)

19/11/2014

25/11/2014

Hoàn thành Dự thảo

 

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách về phát triển sản xuất, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số các huyện ven Tây nguyên (CV 1823/SNNPTNT, 21/11/2014)

27/11/2014

28/11/2014

Chưa hoàn thành

Sở gửi chậm

4

Phòng TCKH

Báo giám sát đánh giá đầu tư năm 2014 (Cv 2513/SKHĐT-TĐGS, 20/11/2014)

21/11/2014

06/12/2014

Đang thực hiện

 

5

BQL Dự án

Thu hồi kinh phí nộp trả vào NSNN: CT kênh mương cấp 2, 3 hồ Sông Sắt; Trường Tiểu học Phước Trung A (TB 23/TB-VPUB, 30/6/2014)

30/6/2014

Trong T7/2014

Chưa hoàn thành

Đã thu hồi trường TH Phước Trung A

Thanh toán phí thẩm định dự án đầu tư; thẩm định kêt quả đấu thầu (lần 3) (CV 2043, 2062/SKHĐT, 26/9/2014

02/10/2014

 

Chưa hoàn thành

 

6

Hạt Kiểm lâm

TM xây dựng Nghị quyết của Huyện uỷ về công tác quản lý BVR năm 2014-2015 và những năm tiếp theo (CV 1197/UBND-TH, 10/11/2014)

10/11/2014

25/11/2014

Đã hoàn thành dự thảo

 

8

Các đơn vị chủ rừng

Chi trả kinh phí GRKQ theo NQ 30a của Chính phủ (TB 36/TB-VPUB, 29/10/2014)

29/10/2014

Bắt đầu tháng 11/2014

Đang thực hiện

 

Bàn giao mốc ranh giới đất lâm nghiệp (CV 1159/UBND-KT, 03/11/2014

03/11/2014

 

Đang thực hiện

 

17

UBND các xã

Thu phí đường bộ theo Quyết định 51/QĐ-UBND (TB 05/TB-VPUB, 11/3/2014)

11/3/2014

20/6/2014

Chưa hoàn thành

Đôn đốc lần 2 (TB12/TB-VPUB, 15/4/2014)

Lần 3: CV 744/UBND-TH, 14/8/2014)

Lần 4 (TB 34/TB-VPUB, 26/9/2014)

 

 

Xây dựng Quy ước bảo vệ rừng (TB số 28a/TB-VPUB, 14/8/2014)

14/8/2014

25/8/2014

Chưa hoàn thành

Xã Phước Tiến, Phước Trung đã hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội:

Số TT

Đơn vị được giao nhiệm vụ

Nội dung công việc

Ngày giao

Ngày hoàn thành

Kết quả

thực hiện

Ghi chú

01

Phòng Nội vụ

Chỉ đạo đánh giá đề án 600

06/10/2014

15/12/2014

Đang thực hiện

 

Báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ 2014 (CV số 2600 ngày 24/11/2014 SởNV)

26/11/2014

31/12/2014

Đang thực hiện

 

Chuẩn bị các nội dung phối hợp phục vụ đoàn khảo sát xây dựng Đề án phát triển đội ngũ cb, cc, vc dân tộc thiểu số (CV số 2775 ngày 12/12/2014 của SởNV)

15/12/2014

 

Đang thực hiện

 

02

Phòng Tư pháp

Xây dựng KH hoạt động kiểm soát TTHC và kế hoạch  rà soát, đánh giá TTHC năm 2015 (CV số 2020 ngày 12/12/2014 của Sở TP)

15/12/2014

15/12/2014

Đang thực hiện

 

03

Phòng Giáo dục và đào tạo

Đưa lộ triình đầu tư xây dụng thêm phòng học cho học sinh bán trú trường Nguyễn Huệ và xây mới trường mầm non Ma Dú (Kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 9) (CV số 1306 ngày 09/12/2014 của huyện)

09/12/2014

 

Đang thực hiện

 

04

Phòng Dân tộc

BC kết  quả thự hiện CT 135 năm 2014 (CV 247 của BDT, 14/11/2014)

17/11/2014

05/12/2014

Chưa hoàn thành

 

Báo cáo kết quả thực hiện về phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh trật tự đối với vùng đồng bào chăm (CV số 270 ngày 12/12/2014 của Ban Dân tộc)

18/12/2014

10/01/2015

Đang thực hiện

 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2014 và phương hướng năm 2015 (CV số 269 ngày 12/12/2014 của Ban DT)

18/12/2014

31/12/2014

Đang thực hiện

 

05

Phòng Văn hóa TT

XD Kế hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử (CV số 1253 ngày 24/11/2014 của UBND huyện)

24/11/2014

30/12/2014

Đang thực hiện

 

06

Trung tâm Dạy nghề TH

Rà soát, tổng hợp và mở lớp dạy nghề đan lát cho các nghệ nhân các xã (TB số 39 ngày 09/12/2014 của VP.HĐND&UBND huyện)

09/12/2014

 

Đang thực hiện

 

 

 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện tháng 7.2022(11/07/2022 9:36 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 7/2022 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN BÁC ÁI(29/06/2022 9:36 SA)

THÔNG BÁO: phân công nhiệm vụ và thời gian tiếp công dân của Ba tiếp công dân huyện Bác Ái (01/06/2022 10:53 SA)

Lcih5 tiếp công dân tháng 5/2022(18/05/2022 4:17 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 01 NĂM 2022(04/01/2022 7:39 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9/2021(02/11/2021 7:33 CH)

61 người đang online
°