PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN - ĐOÀN THỂ CT-XH

Đăng ngày 14 - 07 - 2021
Lượt xem: 367
100%

Trong việc tăng cường xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bác Ái.

 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. 

 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh thăm tặng quà cho hộ nghèo tại xã Phước Hòa.

 

Quán triệt tinh thần “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, với ý nghĩa đó, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hệ thống mặt trận trên địa bàn huyện Bác Ái từ huyện tới Ban Công tác mặt trận thôn đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, địa bàn dân cư. Phát huy vai trò trong việc góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

Quán triệt tinh thần “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, với ý nghĩa đó, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hệ thống mặt trận trên địa bàn huyện Bác Ái từ huyện tới Ban Công tác mặt trận thôn đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, địa bàn dân cư. Phát huy vai trò trong việc góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

Chủ tịch Hồ chí Minh đã nói: “lực lượng của dân là rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.  Xuất phát từ nhận thức về vai trò to lớn của nhân dân, trên cơ sở các nghị quyết của đảng và tình hình thực tế của địa phương; hệ thống Mặt trận Tổ quốc trong huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên và cùng cấp từng bước đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thông qua phát động, triển khai đồng bộ 15 cuộc vận động, 22 phong trào thi đua, được cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng, điển hình như: Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  “Quỹ vì người nghèo” và các phong tràothi đua“ Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “ Cựu chiến binh gương mẫu”, “ Nông dân thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng”… Duy trì, nhân rộng nhiều câu lạc bộ, mô hình tuyên truyền pháp luật, giải quyết các mẫu thuẫn phát sinh trong nhân dân, như: 210 Tổ tự quản, dòng họ tự quản về ANTT, 9 tổ hoà giải, trên 100 mô hình “ gia đình 5 không, 3 sạch”, 9 câu lạc bộ/9 xã về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống …. 

 Niềm vui của hộ nghèo xã Phước Tân khi nhận được bò hỗ trợ từ đề án 406.

Bên cạnh đó công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền thông qua việc tham gia vào Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; tham dự các buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Mặt trận trong huyện đã phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức tổng số 761 hội nghị tiếp xúc cử tri (trong đó có 608 hội nghị tiếp xúc với Đại biểu HĐND cấp xã), có trên 40 ngàn lượt cử tri tham dự với 3.500 lượt ý kiến, kiến nghị. Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo Mặt trận trong huyện phối hợp với chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là các hộ nghèo;  duy trì tổ chức các đợt tiếp xúc ‘Lắng nghe nhân dân nói” của Mặt trận (mỗi quí 1 lần), tổng hợp trên 50 nội dung ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị  của nhân dân gửi các cơ quan có trách nhiệm giải quyết, trả lời.   Qua đó, nhân dân trong huyện đã nhận thức rõ quyền và trách nhiệm trong tham gia xây dựng đảng, chính quyền ở địa phương, tích cực tham gia hội họp, phát biểu ý kiến nhiều hơn trước và đặc biệt nhân dân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết kịp thời những kiến nghị của nhân dân,  góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

Nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân của các cơ quan nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện nghiêm túc triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/PL-UBTVQH, ngày 20/4/2007 của UBTV Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, đảm bảo công khai 11 nội dung cho nhân dân được biết, 05 việc nhân dân bàn bạc, quyết định, 05 việc dân tham gia ý kiến, chính quyền xã quyết định,19 nội dung nhân dân giám sát. Đó chính là những việc làm thiết thực nhất để góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện.

Ban Thường trực UBMTTQ các cấp trong huyện đã chủ trì, phối hợp với cá đoàn thể chính trị xã hội ở huyện tiến hành tổ chức 18 cuộc giám sát chuyên đề/năm  ngoài ra còn tham gia các cuộc giám sát của các Ban HĐND huyện, các Ban HĐND tỉnh, Hội đồng dân tộc của Quốc hội và của Mặt trận tỉnh về việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện, như:  Nghị quyết 30a, các lĩnh vực xây dựng cơ bản, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, quản lý và sử dụng đất, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động, xử phạt vi phạm hành chính…. Qua hoạt động giám sát đã phát hiện những thiếu sót, bất cập trong quản lý điều hành và đề nghị các cấp chính quyền trong huyện chấn chỉnh kịp thời nhằm nâng cao ý thức, chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ công chức và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4( khoá XII) về về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ;  Mặt trận các cấp trong huyện đã triển khai giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Quyết định 99 –QĐ/TW và Qui định 124 Qđi/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Kết quả cho thấy sự gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đã được phát huy, thường xuyên về cơ sở hơn, quan tâm lắng nghe, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân và của Mặt trận, đoàn thể; quan tâm đến công tác công khai, dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; tiếp thu phê bình và tự phê bình; duy trì công tác tiếp công dân, đặc biệt là lịch trực tiếp công dân hàng tháng của lãnh đạo các cấp; khi có những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở đã tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân (Phước Tiến, Phước Trung, Phước Thắng, Phước Thành, Phước chính) để nắm bắt, giải quyết kịp thời, tạo nên sự đồng thuận cao giữa chính quyền với nhân dân…. Những việc làm trên đã góp phần phát huy được khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

 Hộ nghèo xã Phước Tân tự xây nhà vệ sinh.

Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo Mặt trận tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện và các kế hoạch, Nghị quyết liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Mặt trận huyện đã phối hợp với các đoàn thể cùng cấp tích cực tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cho cán bộ và nhân dân trong huyện bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tế của địa phương và tình hình phòng chống dịch Covid-19, góp phần giúp nhân dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình trong bầu cử, góp phần xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước trong sạch, hiệu lực, hiệu quả, thật sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Mặt trận các cấp đã tích cực hiệp thương, lựa chọn và giới thiệu người có đủ đức, đủ tài, tín nhiệm cao với nhân dân ra ứng cử để bầu vào HĐND huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026, vận động nhân dân tích cực tham gia đi bỏ phiếu bầu cử (đạt 100%) góp phần cho đợt bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra dân chủ, an toàn và đúng luật định.

Vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18 tháng 11) hàng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã tập trung chỉ đạo và tạo mọi điều kiện cho 100% khu dân cư trong huyện tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động phong phú, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Thông qua Ngày hội đã phát động phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng các gia đình, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm tạo không khí vui tươi, đoàn kết,  phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền, mặt trận các cấp đã quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách giảm nghèo, các chương trình cứu trợ; chương trình an sinh xã hội. Hàng năm, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức Lễ phát động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”;  cán bộ,  công chức đã ủng hộ tối thiểu một ngày lương, các đơn vị,  tổ chức tiết kiệm chi phí, nhân dân tiết kiệm chi tiêu để đóng góp xây dựng quỹ. Kết quả vận động hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao, cùng với nhà nước giúp đối tượng nghèo cải thiện nhà ở, khắc phục khó khăn trước mắt cho nhân dân để từng bước ổn định cuộc sống. Giai đoạn 2015-2020, “Quỹ vì người nghèo”  huyện đã tiếp nhận hơn 16 tỷ đồng (trong đó: nguồn quỹ vì người nghèo tỉnh chuyển về 15,65 tỷ đồng, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” huyện vận động 0,36 tỷ đồng) đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 105 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền trên 03 tỷ đồng;  hỗ trợ xây dựng 39 căn nhà theo quyết định 48/CP với số tiền 195 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 52 căn nhà theo quyết định 33/CP với số tiền 260 triệu đồng. Phối hợp với chính quyền và tổ chức thành viên kêu gọi các tổ chức, cá nhân, tiếp nhận từ các nguồn đã hỗ trợ xây dựng 386 nhà ở cho hộ nghèo, đối tượng chính sách với tổng số tiền trên 9,68 tỷ đồng. Ngoài ra, Mặt trận và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp với chính quyền các cấp trong huyện luôn quan tâm và vận động ủng hộ quĩ “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần chăm lo cho các hộ gia đình chính sách, người có công. Hàng năm, cấp ủy, chính quyền, và các ban ngành đoàn thể của huyện đã kêu gọi, tiếp nhận và tổ chức hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ gặp khó khăn hoạn nạn, nhất là vào các dịp tết, hoặc khi có thiên tai xảy ra thể hiện sự quan tâm thiết thực, giúp nhân dân từng bước khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng được sự quan tâm của Trung ương và của tỉnh cùng với sự đoàn kết,  quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, đã tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; kinh tế - xã hội ngày một phát triển, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh, niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước và sự gắn bó mật thiết giữa đảng với nhân dân ngày càng được khẳng định, củng cố mạnh mẽ. Những kết quả đạt được trong những năm qua là kết quả của sự nổ lực, phấn đấu, vượt khó vươn lên của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện không ngừng được củng cố, tăng cường và mở rộng; tình hình các tầng lớp nhân dân trong huyện luôn ổn định và có những đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm  vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Các dân tộc anh em trong huyện luôn phát huy truyền thống đoàn kết, đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền các cấp, chung sức xây dựng quê hương Bác Ái anh hùng ngày càng phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, trong việc củng cố mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương vẫn còn bộc lộ những tồn tại cơ bản cần khắc phục trong thời gian tới, đó là:  Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền về lĩnh vực công tác vận động quần chúng chưa có sự quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chưa thật sự tạo thành phong trào sâu rộng, hiệu quả còn hạn chế. Một bộ phận không nhân dân chưa tích cực, chủ động tham gia các phong trào do cấp ủy chính quyền cơ sở phát động. Việc huy động sức dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước còn gặp khó khăn ở những thời điểm nhất định. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận còn lúng túng, bị động nên hiệu quả còn hạn chế. Vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng chưa được phát huy đúng mức.  Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và các hình thức sinh hoạt của Mặt trận còn hạn chế. Các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận các cấp chủ trì chưa đạt hiệu quả cao theo kế hoạch. Việc xây dựng các lực lượng cốt cán, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức.

Đó cũng chính là những nội dung cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, trọng tâm là:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực công tác dân vận, vận động quần chúng. Phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng trong công tác vận động, tập hợp nhân dân tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững thông qua việc tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước làm sao huy động được toàn thể nhân dân tham gia một cách tích cực, tự giác ngay trong cộng đồng và gia đình họ.

2. Thực hiện có hiệu quả qui chế dân chủ ở cơ sở và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra, giám sát”, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, nhất là giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên.

3. Tích cực thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tác phong tôn trọng, gần gũi và học từ nhân dân. Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân.

4.Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện; làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động và tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. /.

 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Thường vụ Huyện ủy Bác Ái tổ chức kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ...(20/12/2022 10:05 SA)

Huyện uỷ Bác Ái gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện uỷ(14/10/2022 9:29 SA)

HUYỆN ỦY BÁC ÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHÂP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 11(06/04/2022 3:41 CH)

Huyện Đoàn Bác Ái tổ chức “Ngày cao điểm Thanh niên hành động” (14/03/2022 3:40 CH)

Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phát động đểm lễ trồng cây và hoa tại xã Phước Tân(14/03/2022 3:40 CH)

Huyện Đoàn Bác Ái tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2022.(06/03/2022 3:39 CH)

117 người đang online
°