Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận họp sơ kết quý III và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022.

Đăng ngày 12 - 10 - 2022
Lượt xem: 193
100%

Ngày 12 tháng 10 năm 2022, tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bác Ái đã diễn ra phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) NHCSXH huyện quý III và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022. Bà Cấn Thị Hà - Trưởng BĐD-HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Bác Ái chủ trì cuộc họp.

Đ/c Cấn Thị Hà - PCT UBND huyện - Trưởng BĐD-HĐQT Ngân hàng CSXH huyện chủ trì cuộc họp

 

Hội nghị nhất trí với những đánh giá về kết quả điều hành hoạt động của BĐD-HĐQT Ngân hàng CSXH huyện quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022. BĐD-HĐQT NHCSXH huyện đã tập trung chỉ đạo giải ngân chỉ tiêu các nguồn vốn tín dụng được tỉnh giao; Tổng nguồn vốn là 226.013 triệu đồng, tăng so với thực hiện năm trước là: 24.270 triệu đồng. Tổng chỉ tiêu giao tăng trưởng các chương trình tín dụng: 27.200 triệu đồng. Tổng dư nợ thực hiện 224.807 triệu đồng, đạt 99,5% kế hoạch, với 5.349 hộ/6.478 món vay của 17 chương trình tín dụng chính sách có dư nợ; nợ khoanh còn 0,57%; tỷ lệ thu lãi đạt trên 99,5%, kể cả lãi tồn; nguồn vốn huy động tại địa phương đạt kế hoạch; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm đẩy mạnh thực hiện; tích cực báo cáo và tham mưu cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện quan tâm chuyển vốn Ngân sách cho Ngân hàng CSXH huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong quý IV năm 2022, từng thành viên BĐD-HĐQT, Ngân hàng CSXH huyện, Chủ tịch UBND các xã và các Lãnh đạo Hội Đoàn thể nhận ủy thác các cấp tập trung chỉ đạo, làm tốt các nội dung sau đây:

1/ Tập trung giải ngân hoàn thành tốt và hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; phấn đấu huy động tiết kiệm từ tổ chức, cá nhân đạt và vượt chỉ tiêu giao; tập trung đôn đốc, xử lý thu lãi tồn đọng, giảm món vay 3 tháng không hoạt; duy trì không có nợ quá hạn và giảm nợ khoanh; vận động hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm tổ.

2/ Tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách về hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các văn bản của cấp trên.

 3/ Tiếp tục tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát; duy trì công tác giao ban định kỳ; thường xuyên rà soát củng cố, kiện toàn lại Ban quản Tổ TK&VV hoạt động không hiệu quả. 

4/ Tiếp tục quan tâm và nâng cao chất lượng Điểm giao dịch xã, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung hoạt động, phục vụ tốt nhân dân đến giao dịch vào ngày cố định hàng tháng.

5/ Thành viên BĐD-HĐQT là Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện tốt vai trò là một thành viên BĐD trong việc quản lý, theo dõi và nâng cao chất lượng vốn tín dụng chính sách xã hội tại địa phương.

6/ Các Hội Đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục quan tâm chỉ đạo và quán triệt đến tất cả các Hội Đoàn thể nhận ủy thác cấp cơ sở nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ chính trị trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho hộ vay chấp hành tốt chính sách tín dụng ưu đãi; quan tâm giúp đỡ hộ vay cách thức sử dụng vốn, phương thức làm ăn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; vận động hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm, nhằm tạo thói quen tiết kiệm; thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng; duy trì công tác giao ban định kỳ với Ngân hàng CSXH huyện; thường xuyên rà soát củng cố, kiện toàn ban quản lý Tổ TK&VV hoạt động không hiệu quả, rà soát các hộ vay vốn bị rủi ro để lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ kịp thời theo quy định.

7/ Ngân hàng CSXH chủ động tham mưu, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch đã xây dựng; tiếp tục phát động các phong trào thi đua và tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời, nhằm động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

8/ Đẩy mạnh việc phối hợp tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, triển khai thực hiện kế hoạch số 41-KH/HU ngày 03/8/2021 về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 59/KH/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Phối hợp thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022; Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ. Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ./.

Tin liên quan

Kho bạc nhà nước Bác Ái hoàn thành tốt công tác đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/01/2024 4:05 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện họp họp đánh giá kết quả hoạt...(29/01/2024 3:59 CH)

Uỷ ban nhân dân các xã Phước Tân, Phước Thắng và Phước Trung tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác...(29/01/2024 1:56 CH)

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phước Bình triển khai có hiệu quả nguốn vốn tín dụng...(29/01/2024 1:53 CH)

Uỷ ban nhân dân các xã Phước Chính và Phước Tiến tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tín dụng...(22/01/2024 8:42 SA)

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2024(15/01/2024 4:09 CH)

Tin mới nhất

Kho bạc Nhà nước Bác Ái tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu Ngân sách Nhà nước hoàn thành dự toán 2023(02/02/2024 2:53 CH)

Kho bạc nhà nước Bác Ái hoàn thành tốt công tác đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/01/2024 4:05 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện họp họp đánh giá kết quả hoạt...(29/01/2024 3:59 CH)

Uỷ ban nhân dân các xã Phước Tân, Phước Thắng và Phước Trung tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác...(29/01/2024 1:56 CH)

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phước Bình triển khai có hiệu quả nguốn vốn tín dụng...(29/01/2024 1:53 CH)

Uỷ ban nhân dân các xã Phước Chính và Phước Tiến tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tín dụng...(22/01/2024 8:42 SA)

2 người đang online
°