ĐẢNG UỶ XÃ PHƯỚC ĐẠI, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỐT TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Đăng ngày 02 - 11 - 2022
Lượt xem: 209
100%

Thực hiện Kế hoạch số 4188/KH-UBND ngày 15/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 41-KH/HU ngày 03/8/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về triển khai thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

 

Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đảng ủy, UBND xã Phước Đại luôn quan tâm chỉ đạo Ban giảm nghèo, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH huyện để triển khai tốt việc cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi... nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đam an sinh xã hội tại địa phương, luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu.

Trong 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tính đến nay tổng dư nợ của xã Phước Đại hơn 36,2 tỷ đồng, với hơn 820 hộ vay thông qua 17 Tổ TK&VV, bình quân mỗi 01 Tổ TK&VV dư nợ là 2,2 tỷ đồng/48 tổ viên. Tỷ lệ thu lãi hàng năm đạt từ 98%-100% số lãi phải thu.

Đảng uỷ, UBND xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo người vay sử dụng vốn có hiệu quả. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã đã phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách; nâng cao hiệu quả giám sát của nhân dân đối với công tác tín dụng chính sách xã hội.

- Công tác tuyên truyền về vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; quyền lợi và trách nhiệm của các đối tượng chính sách trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi được đẩy mạnh và được thực hiện dưới nhiều hình thức như tại các buổi phát tiền vay, các buổi sinh hoạt tổ,...; từ đó, người dân và các hộ vay vốn hiểu hơn về Ngân hàng CSXH, có ý thức, trách nhiệm hơn đối với khoản vay của mình và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ khi vay vốn; sử dụng vốn đúng mục đích, có thói quen dành dụm gửi tiền tiết kiệm, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững và nhiều mô hình làm ăn hiệu quả được nhân rộng.

Ông Chamaléa Thiện, bí thư Đảng uỷ xã cho biết: Chỉ thị đã đi vào thực tế hoạt động, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được toàn dân giám sát, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm và quản lý chặt chẽ, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận dễ dàng và sử dụng có hiệu quả. Trong thời gian tới Đảng uỷ xã tiếp tục triển khai chỉ thị vào nhiệm vụ công tác hàng quý, năm; luôn tạo điều kiện về cơ sở vật chất để ngân hàng chính sách hoạt động. Thường xuyên quan tâm lãnh chỉ đạo xử lý các trường hợp không chấp hành đúng nghĩa vụ trả nợ; quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu không để phát sinh nợ quá hạn, tăng cường công tác thu lãi phấn đấu tỷ lệ thu lãi toàn xã đạt trên 100%.

Tin liên quan

CHỊ PINĂNG THỊ LOAN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAY VAY VỐN GIẢM NGHÈO(15/05/2024 11:03 SA)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Ông Katơr Hòa, Trưởng thôn Gia É xã Phước Bình, người trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc...(10/05/2024 8:30 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/04/2024 3:57 CH)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(26/04/2024 3:54 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận họp sơ...(12/04/2024 2:01 CH)

Tin mới nhất

CHỊ PINĂNG THỊ LOAN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAY VAY VỐN GIẢM NGHÈO(15/05/2024 11:03 SA)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Ông Katơr Hòa, Trưởng thôn Gia É xã Phước Bình, người trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc...(10/05/2024 8:30 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/04/2024 3:57 CH)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(26/04/2024 3:54 CH)

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Cục C11 Bộ Công an và NHCSXH (24/04/2024 2:21 CH)

7 người đang online
°