PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI TÍCH CỰC GIẢI NGÂN CHO VAY THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Đăng ngày 06 - 12 - 2023
Lượt xem: 155
100%

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

 

Thực hiện Kế hoạch số 933/KH-NHCS ngày 30/01/2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và Kế hoạch số 260/KH-NHCS ngày 22/02/2022 của Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Phòng giao dịch NHCSXH huyện tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và UBND các xã phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện triển khai thực hiện cho vay tín dụng ưu đãi theo đúng quy định; Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, chính quyền địa phương để nắm bắt chủ trương, định hướng về xây dựng nhà ở xã hội; nhu cầu vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở; Phối hợp với phòng Dân tộc huyện và chính quyền địa phương rà soát, nắm bắt nhu cầu triển khai cho vay chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025.

Đến nay Phòng giao dịch NHCSXH huyện giải ngân Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 310 lượt lao động/16.000 triệu đồng; Cho vay học sinh các cấp, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua sắm máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến là 31 sinh viên/310 triệu đồng; cho vay chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xây nhà ở và chuyển đổi nghề là hơn 310 hộ/12.600 triệu đồng. Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục chỉ đạo cho cán bộ nghiệp vụ  phối hợp rà soát, giải ngân kịp thời cho các hộ có nhu cầu vay vốn vào ngày giao dịch tại các xã trên địa bàn huyện;

Trong thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục báo cáo, tham mưu UBND huyện, BĐD-HĐQT NHCSXH huyện triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh chồng chéo, lợi dụng, trục lợi chính sách; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quán triệt đến toàn thể cán bộ trong đơn vị thực hiện nghiêm túc việc cho vay theo hướng dẫn của NHCSXH Việt Nam; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đến các cấp, các ngành và người dân biết để thực hiện và giám sát; phối họp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo cho vay đúng đối tượng./.

Tin liên quan

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái triển khai thực hiện chỉ...(27/02/2024 9:11 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Bác Ái triển khai thực hiện quản...(26/02/2024 9:20 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/02/2024 9:17 SA)

Kho bạc nhà nước Bác Ái hoàn thành tốt công tác đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/01/2024 4:05 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện họp họp đánh giá kết quả hoạt...(29/01/2024 3:59 CH)

Uỷ ban nhân dân các xã Phước Tân, Phước Thắng và Phước Trung tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác...(29/01/2024 1:56 CH)

Tin mới nhất

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái triển khai thực hiện chỉ...(27/02/2024 9:11 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Bác Ái triển khai thực hiện quản...(26/02/2024 9:20 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/02/2024 9:17 SA)

Kho bạc Nhà nước Bác Ái tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu Ngân sách Nhà nước hoàn thành dự toán 2023(02/02/2024 2:53 CH)

Kho bạc nhà nước Bác Ái hoàn thành tốt công tác đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/01/2024 4:05 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện họp họp đánh giá kết quả hoạt...(29/01/2024 3:59 CH)

2 người đang online
°