Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

NHỮNG RỦI RO TIỀM ẨN CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THƯỜNG GẶP

Đăng ngày 04 - 03 - 2023
Lượt xem: 206
100%

Trong những năm qua, với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm phục vụ, Kho bạc Nhà nước đã luôn quan tâm đến công tác thực hiện cải cách hành chính, cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, tổ chức; lấy người dân, tổ chức làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của các đơn vị Kho bạc Nhà nước các cấp. Hệ thống Kho bạc Nhà nước thường xuyên rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện, cắt giảm các thành phần hồ sơ và các mẫu đơn, tờ khai không cần thiết hoặc đã được tích hợp trên cơ sở dữ liệu sẵn có; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hình thành nền tảng kho bạc số, góp phần xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số.

 

Từ ngày 01/3/2020, Kho bạc Nhà nước Bác Ái đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) Kho bạc Nhà nước trên phạm vi rộng theo tinh thần của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ; Nghị định 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận. Đến đến nay, đã có 75/75 đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước đã áp dụng giao dịch trên Dịch vụ công trực tuyến với Kho bạc Nhà nước (trừ các cơ quan Khối công an, quân sự); 38/75 đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước đã đăng ký kết nối và tích hợp phần mềm ứng dụng của các cơ quan, tổ chức vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước (đạt tỷ lệ 50,66%).

          Các chứng từ gửi qua Dịch vụ công trực tuyến phải được ký số điện tử. Tuy nhiên, hiện nay việc sử dụng, quản lý chứng thư số, mật khẩu tài khoản đăng nhập của Chủ tài khoản các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước còn lỏng lẽo chưa thực hiện đúng quy định về bảo mật -  nhất là các đơn vị có Chủ tài khoản hạn chế về khả năng sử dụng công nghệ thông tin, dễ dẫn đến kẻ gian lợi dụng để thực hiện các khoản thanh toán không phát sinh tại đơn vị;....

          Bên cạnh đó, đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước thường gặprủi ro do: các văn bản quy định, hướng dẫn chế độ, chính sách,… do nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành, kéo dài nhiều năm, hiệu lực thi hành các Điều, Khoản được thay đổi, bổ sung, chuyển tiếp có nội dung liên quan đến nhiều văn bản khác nhau, chồng chéo hoặc hướng dẫn không rõ ràng từ đó làm cho mỗi cá nhân, mỗi đơn vị có một cách hiểu khác nhau, dẫn đến lúng túng khi thực hiện; hoặc một số văn bản đã được bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung một số nội dung về cơ chế, định mức, chế độ, … nhưng các đơn vị chưa cập nhật kịp thời, liên tục; đơn vị ban hành và sử dụng quy chế chi tiêu nội bộ chưa đúng quy định; 01 nội dung thanh toán nhưng đơn vị lại gửi hồ sơ thanh toán ở 02 ngày khác nhau; tên đơn vị nhận tiền không đúng theo nội dung thanh toán; công tác quản lý mua sắm hàng hóa, vật tư phục vụ công tác chuyên môn tại đơn vị chưa chặt chẽ;...

          Để hạn chế rủi ro trong công tác quản lý chi tiêu ngân sách của đơn vị, các đơn vị sử dụng Ngân sách cần phải:

- Chủ tài khoản các đơn vị cần nâng cao công tác quản lý, sử dụng, bảo mật về chữ ký số, tài khoản trong giao dịch chi tiêu Ngân sách như: không giao tài khoản đăng nhập vào các chương trình ứng dụng; Chứng thư số của cá nhân mình cho người khác sử dụng; không cắm chứng thư số trên máy tính cá nhân khi không sử dụng, khi rời khỏi vị trí máy tính;....

          - Thực hiện cài đặt, sử dụng chương trình cảnh báo rủi ro của Kho bạc Nhà nước trên thiết bị di động để giám sát các khoản chi Ngân sách Nhà nước của đơn vị, kịp thời phát hiện và thông báo cho Kho bạc các khoản chi bất thường.   

-. Đăng ký kết nối và tích hợp phần mềm ứng dụng của các cơ quan, tổ chức vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính của đơn vị.

- Thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định liên quan đến chế độ chính sách.

 

Tin liên quan

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC...(12/09/2023 9:19 CH)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ NGUỐN VỐN VAY TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH (12/09/2023 9:15 CH)

XÃ PHƯỚC HÒA, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(12/09/2023 9:12 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(30/08/2023 8:28 SA)

Hiệu quả từ chương trình tín dụng chính sách xã hội(14/08/2023 2:47 CH)

UBND huyện Bác Ái triển khai thực hiện Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng...(14/08/2023 2:53 CH)

Tin mới nhất

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC...(12/09/2023 9:19 CH)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ NGUỐN VỐN VAY TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH (12/09/2023 9:15 CH)

XÃ PHƯỚC HÒA, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(12/09/2023 9:12 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(30/08/2023 8:28 SA)

Hiệu quả từ chương trình tín dụng chính sách xã hội(14/08/2023 2:47 CH)

UBND huyện Bác Ái triển khai thực hiện Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng...(14/08/2023 2:53 CH)

137 người đang online
°