Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận họp sơ kết quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024.

Đăng ngày 12 - 04 - 2024
Lượt xem: 58
100%

Ngày 11 tháng 04 năm 2024, tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bác Ái đã diễn ra phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) NHCSXH huyện quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024. Bà Cấn Thị Hà - Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện Bác Ái chủ trì cuộc họp.

quan cảnh hội nghị

 

Hội nghị nhất trí với những đánh giá về kết quả điều hành hoạt động của BĐD-HĐQT NHCSXH huyện quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024. BĐD-HĐQT NHCSXH huyện đã tập trung chỉ đạo giải ngân chỉ tiêu các nguồn vốn tín dụng được tỉnh giao; nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 100% kế hoạch; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm đẩy mạnh thực hiện; tích cực báo cáo và tham mưu cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện quan tâm chuyển vốn Ngân sách cho NHCSXH huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; Tổng nguồn vốn là 303.053 triệu đồng,. Tổng chỉ tiêu giao tăng trưởng các chương trình tín dụng: 25.551 triệu đồng, trong đó vốn địa phương UBND huyện 300 triệu đồng. Nguồn vốn huy động 21.791 triệu đồng, tăng 200 triệu đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ thực hiện 288.483 triệu đồng, với 5.850 hộ/7.215 món vay của 17 chương trình tín dụng chính sách có dư nợ. Tăng dư nợ tuyệt đối so với đầu năm là 10.231 triệu đồng.

Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong quý II năm 2024, từng thành viên BĐD-HĐQT, NHCSXH huyện, Chủ tịch UBND các xã và các Lãnh đạo Hội Đoàn thể nhận ủy thác các cấp tập trung chỉ đạo, làm tốt các nội dung sau đây:

1/ Tập trung giải ngân hoàn thành tốt và hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; phấn đấu huy động tiết kiệm từ tổ chức, cá nhân đạt chỉ tiêu giao; tập trung đôn đốc, xử lý thu lãi tồn đọng, giảm món vay 3 tháng không hoạt; giảm  nợ quá hạn và nợ khoanh; vận động hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm tổ.

2/ Tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách về hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các văn bản của cấp trên. Phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miên núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

3/ Tiếp tục tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát; duy trì công tác giao ban định kỳ; thường xuyên rà soát củng cố, kiện toàn lại Ban quản Tổ TK&VV hoạt động không hiệu quả. 

4/ Tiếp tục quan tâm và nâng cao chất lượng Điểm giao dịch xã, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung hoạt động, phục vụ tốt nhân dân đến giao dịch vào ngày cố định hàng tháng.

5/ Thành viên BĐD-HĐQT là Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện tốt vai trò là một thành viên BĐD trong việc quản lý, theo dõi và nâng cao chất lượng vốn tín dụng chính sách xã hội tại địa phương.

6/ Các Hội Đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục quan tâm chỉ đạo và quán triệt đến tất cả các Hội Đoàn thể nhận ủy thác cấp cơ sở nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ chính trị trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho hộ vay chấp hành tốt chính sách tín dụng ưu đãi; quan tâm giúp đỡ hộ vay cách thức sử dụng vốn, phương thức làm ăn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; vận động hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm, nhằm tạo thói quen tiết kiệm; thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng; duy trì công tác giao ban định kỳ với NHCSXH huyện; thường xuyên rà soát củng cố, kiện toàn ban quản lý Tổ TK&VV hoạt động không hiệu quả, rà soát các hộ vay vốn bị rủi ro để lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ kịp thời theo quy định.

7/ NHCSXH chủ động tham mưu, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch đã xây dựng; tiếp tục phát động các phong trào thi đua và tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời, nhằm động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

8/ Đẩy mạnh việc phối hợp tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, triển khai thực hiện kế hoạch số 41-KH/HU ngày 03/8/2021 về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 59/KH/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Tin liên quan

CHỊ PINĂNG THỊ LOAN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAY VAY VỐN GIẢM NGHÈO(15/05/2024 11:03 SA)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Ông Katơr Hòa, Trưởng thôn Gia É xã Phước Bình, người trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc...(10/05/2024 8:30 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/04/2024 3:57 CH)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(26/04/2024 3:54 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai...(10/04/2024 3:20 CH)

Tin mới nhất

CHỊ PINĂNG THỊ LOAN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAY VAY VỐN GIẢM NGHÈO(15/05/2024 11:03 SA)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Ông Katơr Hòa, Trưởng thôn Gia É xã Phước Bình, người trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc...(10/05/2024 8:30 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/04/2024 3:57 CH)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(26/04/2024 3:54 CH)

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Cục C11 Bộ Công an và NHCSXH (24/04/2024 2:21 CH)

15 người đang online
°