Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Kho bạc Nhà nước Bác Ái tiếp tục triển khai ứng dụng Cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước

Đăng ngày 19 - 04 - 2021
Lượt xem: 300
100%

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Quyết định 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020; Công văn số 3862/KBNN-CNTT ngày 02/8/2019 của Kho bạc Nhà nước về việc triển khai triển khai ứng dụng Cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi Ngan sách Nhà nước; ngày 27/9/2019, Kho bạc Nhà nước Bác Ái ban hành Công văn số 802/KBBA-KTNN về việc triển khai ứng dụng Kho bạc Nhà nước trên thiết bị di động.

 

Ứng dụng Kho bạc Nhà nước trên thiết bị di động là phần mềm ứng dụng cung cấp thêm kênh thông tin trực tuyến qua thiết bị di động (ứng dụng công nghệ Mobility) cho các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước biết về tình hình biến động số dư tài khoản của đơn vị sử dụng ngân sách tại Kho bạc Nhà nước; trạng thái xử lý giao nhận hồ sơ, chứng từ yêu cầu thanh toán, giấy rút tiền mặt của đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình giao dịch với Kho bạc Nhà nước; đồng thời, bổ sung thêm Quy trình quản lý giao nhận hồ sơ trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước - đây là chức năng được gắn kết với hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ cán bộ nghiệp vụ Kho bạc in phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đối với các hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở đơn vị Kho bạc Nhà nước, cho phép đơn vị giao dịch có thể nhận email thông báo kết quả xử lý hồ sơ hoặc tra cứu kết quả xử lý hồ sơ qua trang thông tin dịch vụ công.

Màn hình Giao diện ứng dụng Cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước trên thiết bị di động.

Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện Bác Ái mới có 14/79 đơn vị sử dụng Ngân sách đã tham gia hệ thống Dịch vụ công trực tuyến thực hiện  đăng ký sử dụng dịch vụ cảnh báo rủi ro (đạt 17.72%). Trước yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hệ thống, nhận diện và khắc phục rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ Khi bạc Nhà nước, đặc biệt là việc thông báo về tình hình biến động số dư tài khoản, tình trạng xử lý hồ sơ và các giao dịch thanh toán một cách kịp thời cho Chủ tài khoản /Kế toán trưởng các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước; Kho bạc Nhà nước Bác Ái tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, thông báo và hỗ trợ các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước có giao dịch với Kho bạc Nhà nước Bác Ái tiếp tục triển khai đăng ký sử dụng dịch vụ và cài đặt ứng dụng Cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước trên thiết bị di động tại Công văn số 27/KBBA-KTNN ngày 07/4/2021 của Kho bạc Nhà nước Bác Ái./.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÔNG CHỨC(10/04/2023 4:05 CH)

Nghị định của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn...(15/01/2023 2:34 CH)

Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh...(15/01/2023 2:27 CH)

Thông báo công bố danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ xét tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác...(05/05/2022 12:07 CH)

NGHỊ ĐỊNH 115/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 08/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG PHÓ CHỦ TỊCH VÀ QUY...(10/01/2022 7:39 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 93/2021/QĐ-UBND, ngày 28/12/2021 quy định mức hỗ trợ...(30/12/2021 7:38 CH)

78 người đang online
°