Huyện Bác Ái triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Đăng ngày 17 - 08 - 2022
Lượt xem: 712
100%

Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/HU, ngày 21/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Sáng ngày 16/8/2022, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức khai mạc các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII dành cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và lực lượng vũ trang huyện.

Đ/c Hoàng Đình Thuận, Phó giám đốc trung tâm chính trị- báo cáo tại Hội nghị

 

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 5, khóa XIII dành cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và lực lượng vũ trang huyện được tổ chức 04 lớp, bắt đầu từ ngày 16/8 đến ngày 19/8/2022, với thời lượng 01 lớp học tập, quán triệt trong 01 ngày. Tại hội nghị, các đồng chí học viên sẻ được quán triệt các chuyên đề Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Các đại biểu tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết

Sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 5, khóa XIII dành cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và lực lượng vũ trang huyện, Trung tâm chính trị huyện sẻ tiếp tục triển khai việc học tâp, quán triệt đến cán bô, công chức cấp xã.

     Thông qua hội nghị, nhằm giúp Cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan, đơn vị nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 

Tin liên quan

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, HUYỆN BÁC ÁI TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ PHƯỚC TÂN HUYỆN BÁC ÁI(14/08/2022 8:10 CH)

Tin mới nhất

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, HUYỆN BÁC ÁI TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ PHƯỚC TÂN HUYỆN BÁC ÁI(14/08/2022 8:10 CH)

Huyện ủy Bác Ái tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2022 (20/04/2022 3:42 CH)

Huyện ủy ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh...(19/04/2022 3:42 CH)

Huyện ủy ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh...(19/04/2022 3:42 CH)

Huyện ủy ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh...(19/04/2022 3:42 CH)

Huyện ủy Bác Ái tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2022(23/03/2022 3:40 CH)

62 người đang online
°