THÔNG TIN LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Đăng ngày 03 - 10 - 2021
Lượt xem: 101
100%

 

I. CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

1. Ông Mẫu Thái Phương - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

Điện thoại : 0913161249

2. Bà Pi năng Thị Mai - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

Điện thoại: 0259.3504.396

II. CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN 

A. BAN KINH TẾ 

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Ban kinh tế 

Điện thoại : 0259.3504.587

2. Bà Mai Thị Huệ - Phó trưởng ban kinh tế 

Điện thoại: 0987.706.603

B. BAN PHÁP CHẾ 

1. Ông Nguyễn Văn Cảnh - Trưởng ban pháp chế

Điện thoại : 0259.3504.442

2. Ông Katơr Toại - Phó trưởng ban pháp chế 

Điện thoại: 033.2077.567

C. BAN DÂN TỘC 

7. Bà Chamaléa Thị Thúy - Trưởng ban dân tộc

Điện thoại số 0259.3504.388

8. Ông Katơr Phương - Phó trưởng ban dân tộc 

Điện thoại 0259.3505.356

Tin liên quan

Tin mới nhất

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÁC ÁI(29/09/2021 7:28 CH)

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...(24/02/2021 12:09 SA)

Chế độ báo cáo tiến độ nhiệm vụ công tác bầu cử (24/02/2021 12:09 SA)

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(24/02/2021 12:09 SA)

Bác Ái tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9 khóa 8(19/12/2014 11:12 CH)

8 người đang online
°