Tài liệu năm 2020

Tài liệu thanh tra năm 2020

Bao cao ket qua danh gia cong tac PCTN nam 2020.pdf

phụ lục 1.pdf

Phụ lục 2.pdf

Phụ lục 3.pdf

2361_QĐ-UBND_2019.pdf

2287_QĐ_UBND_2019_signed.pdf

2209_QĐ_UBND_2019_signed.pdf

2034_QĐ_UBND_2019_signed.pdf

1907_PL1_UBND_2019_signed.pdf1907_PL2_UBND_2019_signed.pdf1907_QĐ_UBND_2019_signed.pdf

1797_QĐ_UBND_2019_signed.pdf

1747_QĐ_UBND_2019_signed.pdf

1742_CV_UBND_2019_signed.pdf

1734_CV_UBND_2019_signed.pdf

1705_CV_UBND_2019_signed.pdf

1704_CV_UBND_2020_signed.pdf

1422_CV_UBND_2020_signed.pdf

1063_CV_UBND_2020_signed.pdf

1050_QĐ_UBND_2020_signed.pdf

886_LCT_TCD_2020_signed.pdf

813_BTCD_VPUB_2020_signed.pdf

738_LTCD_VPUB_2020_signed.pdf

680_CV_UBND_2020_signed.pdf

659_TCD_VPUB_2020_signed.pdf

599_TCD_VPUB_2020_signed.pdf

549_BC_UBND_2020_signed.pdf

521_BC_UBND_2020_signed.pdf

487_BC_UBND_2020_signed.pdf

479_BC_UBND_2020_signed.pdf

473_BC_UBND_2020_signed.pdf

447_bC_UBND_2019_signed.pdf

427_BTCD-VPUB_2020_signed.pdf

335_BC_UBND_2020_signed.pdf

329_BC_UBND_2020_signed.pdf

265_BC_UBND.pdf

258_BC_UBND_2020_signed.pdf

189_KH_UBND_2019_signed.pdf

183_KH_UBND_2019_signed.pdf

182_KH_UBND_2019_signed.pdf

181_KH_UBND_2019_signed.pdf

179_KH_UBND_2019_signed.pdf179_QĐ_UBND_2020_signed.pdf

178_KH_UBND_2019_signed.pdf

176_KH_UBND_2019_signed (1).pdf

157_BC_UBND_2020_signed.pdf

140_KH_UBND.pdf

137_BTCD_2020_signed.pdf

128-KH-UBND kế hoạch thực hiện chỉ thị 10.pdf

118_BC_UBND_2021.pdf

114_CV_UBND_2020_signed.pdf

86_BC_UBND_2020 thuc hien chi thị 10.pdf

64-KH-UBND kế hoạch kê khai tài sản.pdf

52_LTCD.pdf

48_BC_UBND_2020_signed.pdf

44_KH_UBND _2020.pdf

40_KH_UBND_2020_signed.pdf

36_BC_UBND_2020_signed.pdf

35_BC_UBND_2020_signed.pdf

32_KH_UBND_2020_signed.pdf

29_KH_UBND_2020.pdf

15_SY_UBND_2020_signed.pdf17_BC_UBND_2020_signed.pdf

09-2288_QĐ_UBND_2019_signed.pdf

05-1730_CV_UBND_2019_signed.pdf

04-1727_CV_UBND_2019_signed.pdf

02-2310_QĐ_UBND_2019_signed.pdf

02_KL_UBND_2020_signed.pdf

02_KH_UBND_2020_signed.pdf

01_LTCD_2020_signed.pdf