Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính

Đăng ngày 05 - 09 - 2023
Lượt xem: 265
100%

Ngày 29/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 54/2023/TT-BTC hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính

 

Thông tư áp dụng đối với áp dụng với các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính từ Trung ương đến địa phương, gồm:

1. Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Tài chính, gồm:

a) Vụ, Cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính (gọi chung là cấp Trung ương); Vụ, Cục và tương đương thuộc Cơ quan các Tổng cục, gồm: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (gọi chung là cấp Tổng cục).

b) Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực; Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp Cục).

c) Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố, Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực; Kho bạc Nhà nước huyện trực thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp chi cục).

2. Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh).

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp huyện).

Về nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính, Thông tư nêu rõ: Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Theo Thông tư, danh mục 101 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính gồm: 30 vị trí việc làm ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và 71 vị trí việc làm ở cấp tổng cục, cấp cục, cấp chi cục.

Cụ thể, 30 vị trí việc làm ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện là chuyên viên về quản lý tài sản công; chuyên viên về quản lý giá; chuyên viên về quản lý tài chính doanh nghiệp; chuyên viên về bảo hiểm…; 71 vị trí việc làm ở cấp tổng cục, cấp cục, cấp chi cục gồm: chuyên viên về quản lý thuế; nhân viên về giám sát quản lý hải quan; kiểm tra viên về điều tra chống buôn lậu; kiểm tra viên về quản lý rủi ro hải quan…

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính.

Thông tư 54/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2023.


thong-tu-54-2023-tt-btc-2023-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-chuyen-nganh-tai-chinh.pdf

Tin liên quan

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (02/10/2023 11:45 SA)

Nghị định 59/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở(06/09/2023 9:00 SA)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018...(06/09/2023 8:57 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông(06/09/2023 8:54 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường(06/09/2023 8:52 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Coong tác dân tộc(06/09/2023 8:49 SA)

Tin mới nhất

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục (02/10/2023 11:51 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực Văn phòng (02/10/2023 11:32 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (02/10/2023 11:45 SA)

Nghị định 59/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở(06/09/2023 9:00 SA)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018...(06/09/2023 8:57 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông(06/09/2023 8:54 SA)

53 người đang online
°