Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường

Đăng ngày 06 - 09 - 2023
Lượt xem: 331
100%

Ngày 31 tháng 7 năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 05/2023/TT-BTNMT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành tài nguyên và môi trường từ trung ương đến địa phương, gồm:

1. Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

3. Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Về nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường, Thông tư nêu rõ:

1. Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

2. Mỗi vị trí việc làm phải có tên gọi cụ thể và gắn với ngạch công chức.

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường

I. DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

STT

Tên vị trí việc làm

Ngạch công chức tương ứng

1

Chuyên viên cao cấp về địa chất

Chuyên viên cao cấp

2

Chuyên viên chính về địa chất

Chuyên viên chính

3

Chuyên viên về địa chất

Chuyên viên

4

Chuyên viên cao cấp về khoáng sản

Chuyên viên cao cấp

5

Chuyên viên chính về khoáng sản

Chuyên viên chính

6

Chuyên viên về khoáng sản

Chuyên viên

7

Chuyên viên cao cấp về đo đạc và bản đồ

Chuyên viên cao cấp

8

Chuyên viên chính về đo đạc và bản đồ

Chuyên viên chính

9

Chuyên viên về đo đạc và bản đồ

Chuyên viên

10

Chuyên viên cao cấp về quản lý đất đai

Chuyên viên cao cấp

11

Chuyên viên chính về quản lý đất đai

Chuyên viên chính

12

Chuyên viên về quản lý đất đai

Chuyên viên

13

Chuyên viên cao cấp về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Chuyên viên cao cấp

14

Chuyên viên chính về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Chuyên viên chính

15

Chuyên viên về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Chuyên viên

16

Chuyên viên cao cấp về môi trường

Chuyên viên cao cấp

17

Chuyên viên chính về môi trường

Chuyên viên chính

18

Chuyên viên về môi trường

Chuyên viên

19

Chuyên viên cao cấp về biến đổi khí hậu

Chuyên viên cao cấp

20

Chuyên viên chính về biến đổi khí hậu

Chuyên viên chính

21

Chuyên viên về biến đổi khí hậu

Chuyên viên

22

Chuyên viên cao cấp về khí tượng thủy văn

Chuyên viên cao cấp

23

Chuyên viên chính về khí tượng thủy văn

Chuyên viên chính

24

Chuyên viên về khí tượng thủy văn

Chuyên viên

25

Chuyên viên cao cấp quản lý tổng hợp về biển đảo

Chuyên viên cao cấp

26

Chuyên viên chính quản lý tổng hợp về biển đảo

Chuyên viên chính

27

Chuyên viên quản lý tổng hợp về biển đảo

Chuyên viên

28

Chuyên viên cao cấp về tài nguyên nước

Chuyên viên cao cấp

29

Chuyên viên chính về tài nguyên nước

Chuyên viên chính

30

Chuyên viên về tài nguyên nước

Chuyên viên

31

Chuyên viên cao cấp về viễn thám

Chuyên viên cao cấp

32

Chuyên viên chính về viễn thám

Chuyên viên chính

33

Chuyên viên về viễn thám

Chuyên viên

II. DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THAM MƯU, GIÚP ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

STT

Tên vị trí việc làm

Ngạch công chức tương ứng

1

Chuyên viên chính về khoáng sản

Chuyên viên chính

2

Chuyên viên về khoáng sản

Chuyên viên

3

Chuyên viên chính về đo đạc và bản đồ

Chuyên viên chính

4

Chuyên viên về đo đạc và bản đồ

Chuyên viên

5

Chuyên viên chính về quản lý đất đai

Chuyên viên chính

6

Chuyên viên về quản lý đất đai

Chuyên viên

7

Chuyên viên chính về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Chuyên viên chính

8

Chuyên viên về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Chuyên viên

9

Chuyên viên chính về môi trường

Chuyên viên chính

10

Chuyên viên về môi trường

Chuyên viên

11

Chuyên viên chính về biến đổi khí hậu

Chuyên viên chính

12

Chuyên viên về biến đổi khí hậu

Chuyên viên

13

Chuyên viên chính về khí tượng thủy văn

Chuyên viên chính

14

Chuyên viên về khí tượng thủy văn

Chuyên viên

15

Chuyên viên chính quản lý tổng hợp về biển đảo

Chuyên viên chính

16

Chuyên viên quản lý tổng hợp về biển đảo

Chuyên viên

17

Chuyên viên chính về tài nguyên nước

Chuyên viên chính

18

Chuyên viên về tài nguyên nước

Chuyên viên

19

Chuyên viên chính về viễn thám

Chuyên viên chính

20

Chuyên viên về viễn thám

Chuyên viên

III. DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THAM MƯU, GIÚP ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

STT

Tên vị trí việc làm

Ngạch công chức tương ứng

1

Chuyên viên về khoáng sản

Chuyên viên

2

Chuyên viên về đo đạc và bản đồ

Chuyên viên

3

Chuyên viên về quản lý đất đai

Chuyên viên

4

Chuyên viên về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Chuyên viên

5

Chuyên viên về môi trường

Chuyên viên

6

Chuyên viên về biến đổi khí hậu

Chuyên viên

7

Chuyên viên quản lý tổng hợp về biển đảo

Chuyên viên

8

Chuyên viên về tài nguyên nước

Chuyên viên

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

Thông tư 05/2023/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 9 năm 2023.

Tin liên quan

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (02/10/2023 11:45 SA)

Nghị định 59/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở(06/09/2023 9:00 SA)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018...(06/09/2023 8:57 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông(06/09/2023 8:54 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Coong tác dân tộc(06/09/2023 8:49 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính(05/09/2023 5:03 CH)

Tin mới nhất

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục (02/10/2023 11:51 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực Văn phòng (02/10/2023 11:32 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (02/10/2023 11:45 SA)

Nghị định 59/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở(06/09/2023 9:00 SA)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018...(06/09/2023 8:57 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông(06/09/2023 8:54 SA)

76 người đang online
°